Administrație Publică

HOTARAREA NR.88 din 25.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.88 din 25.07.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

   Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19484 din 24.07.2014 prin care Serviciul Venituri şi Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;

În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, lit. ”b”, coroborat cu art.45 alin.2, lit.”a”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014 astfel:

  1. A.      BUGET LOCAL

 I. VENITURI TOTAL                                                                                                271.020 lei

A) Venituri din vânzări de bunuri (39.02.07)                               197.900  lei

B) Sume primite pentru Fondul de locuinţe (42.02.55)                            73.120  lei

 

II. CHELTUIELI TOTAL                                                                                          271.020 lei

Cap.65.02 ”ÎNVĂŢĂMÂNT”                                                               197.900 lei

Titlul II Bunuri şi Servicii

Reparaţii curente                                                                              10.900 lei

Titlul XII Active nefinanciare

Amenajare bază sportivă şi împrejmuire

perimetru şcolar ”Colegiul M. Cantacuzino”                                          187.000 lei

        Cap. 70.03.01” SERVICII DEZVOLTARE ŞI LOCUINŢE”               73.120 lei

Titlul XII Active nefinanciare

Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice

la blocurile de locuinţe                                                                       73.120 lei

 

B. BUGET CREDITE INTERNE                                                                22.525.000 lei

Sume aferente creditelor interne (41.02.00)                                    22.525.000  lei

 

ART.3 – Primarul orașului Sinaia, prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 25 iulie 2014

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

        SECRETAR

     ROBERTO CRISTIAN FERENTZ                                 BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.88 din 25.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_88

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.