Administrație Publică

HOTARAREA NR.87 din 25.07.2014

august 14, 2014

HOTARAREA NR.87 din 25.07.2014

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru ” Reparaţii capitale strada Ghioceilor” Sinaia

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19455/24.07.2014 prin care Serviciul Investiţii şi Achiziţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru ”Reparaţii capitale strada Ghioceilor” Sinaia;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36  alin.2, litera ”b”, coroborat cu art. 45 alin.2;

 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru “Reparaţii capitale strada Ghioceilor” Sinaia, în vederea contractării lucrărilor de execuţie.

 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

 

 

Sinaia, 25 iulie 2014

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

        SECRETAR

     ROBERTO CRISTIAN FERENTZ                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.87 din 25.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_87

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.