Administrație Publică

HOTARAREA NR.106 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.106 din 23.09.2014

privind identificarea in  domeniul public al orasului Sinaia a terenului in suprafata de 3073 mp, situat in Sinaia, Intrarea Lalelelor FN, tarla 13, CC 13/1, conform planului anexat nr. 24552/ 18.09.2014

 

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 24657/19.09.2014, prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia, identificarea in  domeniul public al orasului Sinaia, a terenului in suprafaţă de 3073 mp, situat in Sinaia, Intrarea Lalelelor FN, tarla 13, CC 13/1, conform planului anexat nr. 24552/ 18.09.2014;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, pozitia nr.410, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

Având in vedere prevederile Legii 7/1996 privind Cadastrul şi Publicitatea Imobiliara cu toate modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate  publică, cu modificarile si completările ulterioare;

În temeiul art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c), art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART.1. – Aprobă identificarea in domeniul public al orasului Sinaia, a terenului in suprafata de 3073 mp, situat in Sinaia, Intrarea Lalelelor FN, tarla 13, CC 13/1, conform planului anexat nr. 24552/ 18.09.2014, teren aferent tronsonului 2 blocuri ANL, care face parte din domeniul public al oraşului Sinaia, conform H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, pozitia nr.410.

ART.2. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 23 septembrie 2014

 

Download HOTARAREA NR.106 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_106

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.