Administrație Publică

HOTARAREA NR.107 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.107 din 23.09.2014

Pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 36/ 25 martie 2013 

Având în vedere:

– Raportul intocmit de Miu-Grigorescu Mariana, consilier Cabinet Primar, înregistrat sub nr. 24914/23.09.2014;

– Hotărârea Consiliului Local nr.36/25.03.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 privind înfiinţarea SC SINAIA FOREVER SRL.;

Luând act de cererea dlui Filip Constantin  înregistrată la Primaria oraşului Sinaia sub  nr. 24818/22.09.2014 prin care face cunoscut că  renunţă la mandatul de administrator al Societăţii Sinaia Forever SRL. ;

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “a”, coroborat cu art. 45 alin.2;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă Darea de seama prezentată la încetarea mandatului de administrator al D-lui Filip Constantin, pentru perioada aprilie 2013 – septembrie 2014.

ART.2. – Începând cu data de 01.10.2014  încetează  raportul de administrare  a SC SINAIA FOREVER SRL. al  dlui. Filip Constantin, desemnat prin  Hotărârea Consiliului Local nr.36/25 martie 2013.

ART.3. – Începând cu data de 01.10.2014, se numeşte ca administrator al societăţii dra.  Ana-Maria Staicu, domiciliată în Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 26, judeţul Prahova, identificată cu CI  seria PX nr. 174084  eliberată de  SPCLEP Sinaia la data de 05.06.2013, CNP. 2790827296189.

Administratorul va face toate operaţiunile de îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, obligaţiile şi răspunderile acestuia fiind reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care vor fi menţionate în contractul de administrare/ mandat.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să încheie si să semneze contractul de mandat al noului administrator numit al societăţii.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 23 septembrie 2014

 

Download HOTARAREA NR.107 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_107

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.