Administrație Publică

HOTARAREA NR.108 din 24.10.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.108 din 24.10.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 

   Având în vedere raportul  de specialitate nr. 27109 din  15.10.2014  prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Vazând  raportul comisiei de specialitate;

În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ,cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera ” b ”, coroborat cu art.45 alin.2, litera ”a”,

 

                           CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ,pe anul  2014  astfel :

A. BUGET LOCAL

BUGET LOCAL –Sursa  A

 

I.VENITURI TOTAL                                                                            1.206.300  lei

 

a) Sume defalcate  din TVA (11.02.02)                                                   676.000  lei

b) Venit din dobânzi (31.03)                                                                   10.305  lei

c) Alte  venituri Consiliul Judetean (36.02.50)                                          400.000  lei

f) Venit din donatii si sposorizări                                                            119 818  lei

g)  Venit din vânzarea unor bunuri                                                               177  lei

II.  CHELTUIELI  TOTAL                                                                        1.206.300 lei

 

Cap.51.02 « AUTORITATI PUBLICE  «                                                         193.500 lei

Titlul I Cheltuieli de personal                                                                   – 281.000 lei Titlul II Bunuri si servicii                                                                            474.500 lei

 

Cap.54.02 « EVIDENTA POPULATIEI  «                                                            0 lei

Titlul I Cheltuieli de personal                                                                      – 11.000 lei     Titlul II Bunuri si servicii                                                                              11.000 lei

Cap.61.02 « POLITIA LOCALA   «                                                                      0 lei     Titlul I Cheltuieli de personal                                                                      – 49.000 lei         Titlul II Bunuri si servicii                                                                               49.000 lei

Cap.65.02«ÎNVĂŢĂMÂMT«                                                                       598.000 lei

Titlul I  Cheltuieli de personal                                                                 417.000 lei Titlul  II Bunuri si servicii                                                                            181.000 lei

 

 

 

Cap.66.02 «SĂNĂTATE«                                                                          400.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare                                                                       400.000 lei   ’’Construire Spital  orasenesc Sinaia’’

 

Cap.67.02«CULTURA, RECREERE SI  RELIGIE  «                                      29.300 lei       Titlul X Alte transferuri                                                                                 15.300 lei

Titlul XII Active nefinanciare                                                                         14.000 lei   

Achizitii cronometru-fotocelula  

    

Cap.68.02 « ASISTENŢĂ SOCIALĂ  «                                                       -14.500 lei                                

Titlul I Cheltuieli de personal                                                                  – 14.500 lei

 

Cap.84.02«TRANSPORTURI«                                                                             0 lei

Titlul II Bunuri si servicii                                                                            –130.000 lei     

Titlul XII Active nefinanciare                                                                        130.000 lei

Refacere si modernizare acostamente Drum acces Cota 1400-tronson I

Cap. 87.02.50  « ALTE ACTIUNI ECONOMICE (salvamont )  «                          0 lei                                                                      Titlul I  Cheltuieli de personal                                                                      -67.500 lei

Titlul II Bunuri si servicii                                                                              67.500 lei

B. BUGET AUTOFINANTATE  ( Sursa G )

Venituri  subventii (  43.09)                                                                          15.300 lei

Cap. 67.10  « CULTURA, RECREERE SI  RELIGIE  «                                         15.300 lei

Titlul I  Cheltuieli de personal                                                                      2.000 lei

Titlul II Cheltuieli materiale                                                                           13.300 lei

ART.2  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

                                      Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.108 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_108

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.