Administrație Publică

HOTARAREA NR.109 din 24.10.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.108 din 24.10.2014

Privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova

                 și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea realizării obiectivului

                                                 “Construire Spital Orășenesc Sinaia”

 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138 / 14.10.2014 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2014, în vederea realizării unor obiective de interes public;

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 27543 / 20.10.2014 întocmit de Serviciului Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Vazând  raportul comisiei de specialitate;

În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45 din Legea nr.  215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 – Aprobă asocierea dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea realizării obiectivului “Construire Spital Orășenesc Sinaia”.

Art. 2 – Aprobă realizarea obiectivului menţionat anterior prin cofinanţare, contribuţia Orașului Sinaia este în sumă de 600.000 lei, sursa de finanțare fiind asigurată din bugetul unității administrativ teritoriale.

Art. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire în numele  Orașului Sinaia, Județul Prahova.

Art. 4 – Secretarul orașului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre serviciilor de specialitate  din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Consiliului Județean Prahova.

 Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.109 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_109

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.