Administrație Publică

HOTARAREA NR.110 din 24.10.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.110 din 24.10.2014

Privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT + CS + DE,  în vederea   atribuirii contractului de achiziție publică pentru implementarea subproiectului cu titlul ”Centru de zi pentru copii – Acum au nevoie de noi” din cadrul Proiectului ”Servicii comunitare de prevenire a separării de familia sa și instruirea personalului aferent”

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27548/20.10.2014  întocmit de Serviciului Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT + CS + DE pentru implementarea subproiectului cu titlul „Centru de zi pentru copii – Acum au nevoie de noi” din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării de familia sa și instruirea personalului aferent”;

Vazând  raportul comisiei de specialitate;

Conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera ” b ” si alin. 4 lit. d, corobotat cu art. 45 alin. 2 lit. e;

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică, faza PT + CS + DE pentru pentru implementarea subproiectului cu titlul „Centru de zi pentru copii – Acum au nevoie de noi” din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării de familia sa și instruirea personalului aferent”, în vederea contractării executării lucrărilor.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.110 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_110

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.