Administrație Publică

HOTARAREA NR.111 din 24.10.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.111 din 24.10.2014

privind prelungirea și modificarea contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ nr.25638/29.10.2010 și nr.25634/29.10.2010 si incetarea contractului nr.26130/03.12.2014                                             

Văzând:

–          raportul de specialitate întocmit de către Departamentului Locativ și Asociații de Proprietari, prin care se propune prelungirea și modificarea contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinație unităti de învățământ nr.25638/29.10.2010 si nr.25634/29.10.2010;

–          adresele nr.24682/19.09.2014 si nr.24136/15.09.2014 ale Școlii Gimnaziale “George Enescu” și Colegiului “Mihail Cantacuzino” prin care solicită prelungirea contractelor de dare în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ;

Având in vedere raportul comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. „c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1 – Aprobă prelungirea Contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație unități de învățământ nr.25638/29.10.2010 si nr.25634/29.10.2010, pe o durata de 2(doi) ani.

Art.2 – Aprobă modificarea anexei nr.1 si 3 la Actul adițional nr.26191/2012 al Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație unități de învățământ nr.25638/29.10.2010 conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 – Aprobă modificarea anexei nr.1 a Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație unități de învătământ nr.25634/29.10.2010 conform anexelor nr.3 si 4 la prezenta hotărâre.

Art.4 – Aprobă încetarea Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ nr.26130/03.12.2014, având ca părți contractante Consiliul Local Sinaia și Grădinița cu Program Prelungit “Floare de Colț”.

Art.5 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze actele adiționale de prelungire a termenelor și de modificare a contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație unități de învățământ nr.25638/29.10.2010 si nr.25634/29.10.2010.

Art.6 – Primarul oraului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.111 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_111

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.