Administrație Publică

HOTARAREA NR.112 din 24.10.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.112 din 24.10.2014

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

Având în  vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primariei orașului Sinaia ;

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă  evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .

ART.2. –  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.112 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_112

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.