Administrație Publică

HOTARAREA NR.117 din 24.10.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.117 din 24.10.2014

 

privind  atribuirea în folosință gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A., a terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN,  pentru amplasare staţie de protecţie catodică

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 17301 din 03.07.2014 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia atribuirea în folosință gratuită, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.,  a terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN,  pentru amplasare staţie de protecţie catodică;

Vazând  raportul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 109, 111, 112 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală:

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. Aprobă atribuirea în folosință gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A., a terenului în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN (conform planului din anexa 1), proprietatea publică a oraşului Sinaia, pentru amplasare staţie de protecţie catodică, în următoarele condiţii:

  • Predarea, respectiv primirea terenului în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN, se va face pe baza unui contract cu constituirea dreptului de superficie, uz și servitute, semnat de către proprietar (ORAŞUL SINAIA) și investitor (S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.);
  • Respectarea destinaţiei terenului, respectiv amplasare staţie de protecţie catodică.

ART.2. Aprobă ca accesul către terenul în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN, să se facă din Calea  Bucureşti (conform planului din anexa 1).

ART.3. Aprobă modelul de contract cu constituirea dreptului de superficie, uz și servitute, conform anexei 2.

ART.4. Nerespectarea destinaţiei terenului, atrage caducitatea prezenței hotărâri și nulitatea tuturor actelor subsecvențe acesteia, fără alte formalităţi.

ART.5. Aprobă atribuirea terenului efectiv predat spre folosință gratuită, pe toată durată funcționare şi existenţă a staţiei de protecţie catodică.

ART.6. Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia, să semneze în față notarului public contractul cu constituirea dreptului de superficie, uz și servitute pentru terenul aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN.

ART.7. Cheltuielile privind măsuratorile topografice și înscrierea în cartea funciară pentru terenul aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 1 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti FN afectat de amplasarea staţiei de protecţie catodică, cad în sarcina  S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.

ART.8. În vederea punerii în executare, Primarul prin serviciile subordonate, va comunica prezenta hotărâre celor implicaţi.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.117 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_117

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.