Administrație Publică

HOTARAREA NR.91 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.91 din 23.09.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Având in vedere raportul de specialitate nr. 23806 din 11.09.2014 prin care Serviciul Venituri si Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate ;

În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 si a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001privind administrația publică locală , republicat[, cu modificările si completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b »,coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E,

A.BUGET LOCAL

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 astfel :

 

BUGET LOCAL –Sursa A

 

I. VENITURI TOTAL 2.926.000 lei

a) Sume defalcate din TVA –hotărâri judecat.plata sal. inv. (11.02.02) 102.000 lei

b) Venit din impozit mij. de transport pers.fizice (16.02.02.01) 10.000 lei

c) Alte taxe pe servicii specifice ( 15.02.50) taxa salvamont 2.192.000 lei

d) Alte venituri ( 36.02.50) 98.100 lei

e) Alte venituri TVA 469.000 lei + Vila CEC 29.000 lei (36.02.50) 498.000 lei

f) Venit din donaţii si sposorizări 1.600 lei

g) Venit din vânzarea unor bunuri 24.300 lei

 

II. CHELTUIELI TOTAL 2.926.000 lei

Cap.51.02 AUTORITATI PUBLICE 200.000 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 2.500 lei

Titlul II Bunuri si servicii 2.500 lei

Titlul XII Active nefinanciare 200.000 lei

Consolidare si modernizare sediu Primarie Oras Sinaia Cap.65.02 ÎNVĂŢĂMÂMT 269.000 lei

Titlul I Cheltuieli de personal 104.441 lei

Titlul XIII Plati efectuate din ani precedenti – 2.441 lei

Titlul XII Active nefinanciare 167.000 lei

Amenajare bază sportivă şi împrejmuire perimetru

şcolar Colegiul M.Cantacuzino

Cap.67.02 « CULTURA,RECREERE SI RELIGIE « 115.000 lei

TitlulII Bunuri si servicii 95.000 lei

Titlul X Alte cheltuieli (serv.religioase) 10.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare 10.000 lei

Spatii joaca si recreere

Cap.66.02 SANATATE 60.000 lei

Titlul VI Transferuri catre institutii publice 60.000 lei

 

Cap.68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 98.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 98.000 lei

Construire centrul de zi pentru copii – 98.000 lei

Cap. 70.02.50 « SERVICII DEZVOLTARE ŞI LOCUINŢE 665.000 lei

Titlul II Cheltuieli materiale – 65.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare

« Instalare echipamente de supraveghere » 330.000 lei

« Reabilitare termica blocuri turn str.A.Iancu » 350.000 lei

« Studii si proiecte » 50.000 lei

Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI – 98.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 98.000 lei « Adăpost pentru căini »

Cap. 87.02.04 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 481.000 lei

Titlul II Cheltuieli materiale (TVA +Vila CEC ) 481.000 lei

Cap. 87.02.50 ALTE ACTIUNI ECONOMICE (salvamont ) 1.332.000 lei Titlul I Cheltuieli de personal 341.000 lei

Titlul II Cheltuieli materiale 491.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare 500.000 lei

 

B. BUGET AUTOFINANTATE ( Sursa E ) – 1.324.000 lei

Cap. 70.50 SERVICII DEZVOLTARE ŞI LOCUINŢE – 1.312.000 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 341.000 lei

Titlul II Cheltuieli materiale – 471.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 500.000 lei

Cap. 87.50 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 12.000 lei Titlul II Cheltuieli materiale 12.000 lei

 

C. BUGET AUTOFINANTAT E (Sursa F )

I Venituri 76.000 lei

Subventii de la bugetul local ptr. Spital ( 43.10.10) 60.000 lei

Venituri din donatii si sponsorizari (37.10.01) 16.000 lei

 

II. Cheltuieli

Cap.66.02 SANATATE 76.000 lei

Titlul II Cheltuieli materiale 76.000 lei

 

ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 23 septembrie 2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

 Download HOTARAREA NR.91 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_91

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.