Administrație Publică

HOTARAREA NR.92 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.92 din 23.09.2014

Privind  aprobarea burselor şcolare pentru anul 2013 – 2014

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Comunicare, Programe si Afaceri Europene inregistrat sub nr. 23549/09.09.2014;

In conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “d” coroborat cu art. 45 alin.2;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART. 1 – Aprobă acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2013 – 2014, pentru elevii şcolilor sinăiene conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta.

 

ART. 2. – Aprobă valoarea fiecărui tip de bursa, după cum urmează :

 

  1. Bursa de performanţă         – 500 lei
  2. Bursa de merit                   – 300 lei
  3. Bursa de studio                  – 300 lei
  4. Bursa de ajutor social         – 200 lei

 

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 23 septembrie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                          REMUS DAVID                                        BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.92 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_92

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.