Administrație Publică

HOTARAREA NR.94 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.94 din 23.09.2014

Privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/

sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.232727/10.09.2014;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;

– Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART. 1 – Se aprobă achizitionarea directa de servicii juridice externe avand ca obiect actiunile introdus impotriva Consiliului Local Sinaia/ Orasului Sinaia/ Primariei orasului Sinaia , privind procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 20692/06.08.2014.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achizționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 23 septembrie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                              SECRETAR

                          REMUS DAVID                                        BEATRICE RĂDULESCU

 

 

Download HOTARAREA NR.94 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_94

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.