Administrație Publică

HOTARAREA NR.93 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.93 din 23.09.2014

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT + CS + DE,

în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică pentru

“Reparaţii curente trotuare Calea Moroieni, de la intersecţia Fdt. Izvoraşu

pana la ansamblul Izvorul Dorului”, oraş Sinaia

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23661/ 10.09.2014, întocmit de Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT + CS + DE pentru „Reparaţii curente trotuare Calea Moroieni, de la intersecţia Fdt. Izvoraşu pana la ansamblul Izvorul Dorului”, oraş Sinaia;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art 36 alin.2 lit. “b” si alin.4 lit. “d”, coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. “e”;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART. 1. – Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza PT + CS + DE  pentru “Reparaţii curente trotuare Calea Moroieni, de la intersecţia  Fdt. Izvorasu până la ansamblul  Izvorul Dorului”, oras Sinaia, în vederea contractării executării lucrarilor.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 23 septembrie 2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                     SECRETAR

                          REMUS DAVID                                        BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.93 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_93

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.