Administrație Publică

HOTARAREA NR.95 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.95 din 23.09.2014

Privind  modificarea si completarea Hotararii Cosniliului Local nr. 70/08.07.2014 pentru  aprobarea  achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a orasului Sinaia, Consiliului local sau a Primariei Sinaia, in vederea promovarii unor actiuni, aparari sau cai de atac

 

Văzând:

–  Raportul întocmit de Consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului inregistrat sub nr. 23774/10.09.2014 prin care propune modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 70/08.07.2014;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;

– Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART. 1 – Aprobă modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 70/08.07.2014 care va avea urmatorul continut :

”Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță si reprezentare juridică in dosar si procedura contencioasa – procesul  ce va urma sa se constituie in cazul R.A.A.P.P.S.

Se aproba achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță si reprezentare juridică in dosar 562/105/2011, actiune in revendicare imobiliara promovata impotriva Administratiei Nationale Apele Romane Buzau si in dosar nr. 1236/310/2013, actiune promovata de Mocanescu Olga si Mocanescu Tanase. ”

Prevederile celorlalte articole  raman neschimbate.

ART. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 23 septembrie  2014   

Download HOTARAREA NR.95 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_95

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.