Administrație Publică

HOTARAREA NR.96 din 23.09.2014

noiembrie 14, 2014

HOTARAREA NR.96 din 23.09.2014

Privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 182/19.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare, Control şi Prestări Servicii Publice înregistrat sub nr. 23836/11.09.2014 prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 182/2013 ;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 182/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 ;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “b” coroborat cu art. 45 alin.2;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART. 1 – Aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/19.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, după cum urmeaza :

La capitolul XII, pct. 7 – taxa eliberare aviz de tăiere arbori : “60 lei, taxa se va percepe pentru fiecare arbore supus tăierii, indiferent de dimensiuni.”

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 23 septembrie 2014

Download HOTARAREA NR.96 din 23.09.2014 in format pdf: hotararea_nr_96

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.