Administrație Publică

HOTARAREA NR.120 din 24.10.2014

noiembrie 17, 2014

HOTARAREA NR.120 din 24.10.2014

privind aprobarea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru gestionarea pajiștilor din orașul Sinaia

          Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 22613 /29.08.2014, privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru gestionarea pajistilor din orașul Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In temeiul art. 8 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

In baza art. 45 alin. 1, art. 36 alin.2 lit. c), alin. 5 lit. a), art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 45 alin.3

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă întocmirea amenajamentelor pastorale pentru pajiștile proprietatea publică a orașului Sinaia.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.120 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_120

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.