Administrație Publică

HOTARAREA NR.121 din 24.10.2014

noiembrie 17, 2014

HOTARAREA NR.121 din 24.10.2014

Privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014  privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul 2014-2015

Având în vedere Adresa  Inspectoratului Școlar Prahova  nr.2606/07.10.2014 prin care potrivit prevederilor art.19 alin. (1) litera c) din Legea educației naționale nr.1/2011,  Gradinița cu program prelungit “Floare de Colț” Sinaia iși pierde de drept personalitatea jurídică ceea ce determină necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu local care să reflecte modificarea rețelei  unităților de învățământ din orașul Sinaia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.19, alin (1), litera c, alin. (2),(4) si art 61,alin.(1),(2) din Legea educației nationale nr.1/2011, cu modificarile si completările ulterioare  si art.22, 23 si 24 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterii avizului conform in vederea organizarii retelei scolare ;

In conformitate cu  Ordinul Ministrului Educației Naționale nr 5454/12.11.2013 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul UAT, în anul școlar2014-2015 ;

În temeiul Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicată, cu modificărileși completările ulterioare, art. 36  alin. 2, lit. „d”, coroborat cu art. 45 alin. 1;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014 privind aprobarea Retelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2014-2015,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate si de catre reprezentantii legali ai unitatilor de invatamant.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.121 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_121

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.