Administrație Publică

HOTARAREA NR.122 din 24.10.2014

noiembrie 17, 2014

HOTARAREA NR.122 din 24.10.2014

Privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.172/2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor  de rețele de comunicații  electronice  pe proprietatea  publică  și privată a orașului Sinaia

Analizând raportul de specialitate al Departamentului  Monitorizare, Control si Servicii Publice  prin care se propune completarea HCL 172/2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având in vedere prevederile legii 154/2012 privind regimul infrastructurii  rețelelor de comunicații electronice;

 

În temeiul Legii 215001 privind Administratia Publica Locala republicată, cu modificărileși completările ulterioare, art. 36  alin. 2, lit. „c”, coroborat cu art. 45 alin. 3

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă completarea art.3 din HCL 172/2013 privind stabilirea tarifului  reprezentând contravaloarea dreptului de folosință asupra terenului ocupat cu rețele de comunicații electronice, dupa cum urmează:

b) – pentru rețele supraterane  de cabluri situate pe stâlpi,  pentru care nu se poate stabili lungimea reală (m), stâlpii fiind izolati sau intercalați printre stâlpii Electrica, tariful va fi calculat la valoarea de 25 lei/stâlp/an.

ART.2. Termenul limită de încheiere a contractelor de acces va fi 24 noiembrie 2014.

ART.3. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotârâri.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.122 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_122

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.