Administrație Publică

HOTARAREA NR.124 din 24.10.2014

noiembrie 17, 2014

HOTARAREA NR.124 din 24.10.2014

Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a bazei sportive Mihail Cantacuzino, programul de functionare, tarifele si condiţiile de acces pentru sinăieni cât şi prelungirea temenului de dare in administrare a bazelor sportive

Având în vedere :

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat infiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, avand ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011 privind darea in administrare a bazelor sportive catre SC Transport Urban Sinaia SRL;

–          Raportul de specialitate nr.27886/ 23.10.2014 al Departamentului Monitorizare, Control si Servicii Publice;

–          Cererea administratorului SC Transport Urban Sinaia SRL prin care propune Regulamentul de utilizare a bazei sportive Mihail Cantacuzino, programul de functionare, tarifele si conditiile de acces pentru sinaieni;

–          Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 36 alin.2,   coroborat cu art. 45 alin.1 ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. Aprobă Regulamentul de utilizare a bazei sportive Mihail Cantacuzino, programul de funcţionare, tarifele si condiţiile de acces pentru sinaieni, conform anexei 1, parte integrantă la prezenta.

Art.2. Aprobă prelungirea termenului de dare în administrare a bazelor sportive pâna la data de 01 octombrie 2018.

Art.3.  Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate si SC Transport Urban Sinaia SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.124 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_124

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.