Administrație Publică

HOTARAREA NR.125 din 24.10.2014

noiembrie 17, 2014

HOTARAREA NR.125 din 24.10.2014

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 privind aprobarea contractării unei finantări rambursabile interne – linie de credit de tip revolving în valoare de 25.000.000 lei

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 27138/15.10.2014, intocmit de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.92/28.08.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne – linie de credit de tip revolving in valoare de 25.000.000 lei prin completarea Anexei la  HCL 92/28.08.2012;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “b”, coroborat cu art. 45 alin.1;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne – linie de credit de tip revolving in valoare de 25.000.000 lei  prin includerea in Anexa la HCL 92/28.08.2012 a urmatoarelor proiecte:

„Refacere Retea Canalizare Strada Piata Unirii – Oras Sinaia”;

,,Amenajare Spatiu Comercial Esplanada Posta”;

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.125 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_125

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.