Administrație Publică

HOTARAREA NR.136 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a spațiului situat in Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, apartament 18 și completarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea inscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007

Văzând raportul Departamentului Servicii Publice, Locativ și Asociații de Proprietari înregistrat cu nr.26102/06.10.2014 prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a spațiului situat in Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, apartament 18 și completarea listei de inventariere a unităților locative- fond locativ de stat, aflate in administrarea Primăriei Sinaia în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale;

Având in vedere raportul comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a spațiului situat in Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, apartament 18, conform planului anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 – Aprobă completarea listei de inventariere a patrimoniului privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferet, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, a spațiului situat in Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, apartament 18, conform planului anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri .

 

Download HOTARAREA NR.136 din 26.11.2014: HCL_136

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.