Administrație Publică

HOTARAREA NR.146 din 17.12.2014

iunie 3, 2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai investitiei “Inlocuire conducte distributie apa si bransamente Calea Brasovului si Calea Prahovei faza SF-oras Sinaia, Jud. Prahova

Vazand solicitarea SC Hidro Prahova SA cu avizul comisiei tehnico economice;

Având în vedere Raportul, întocmit de Departamentul Monitorizare Control si Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Inlocuire conducte distributie apa si bransamente Calea Brasovului si Calea Prahovei, faza SF -oras Sinaia, Jud. Prahova”;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin 2, litera ” b ” , coroborat cu art. 45 alin.2, lit. e;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1. – Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei “ Inlocuire conducte distributie apa si bransamente Calea Brasovului si Calea Prahovei, faza SF mentionati in avizul comisiei tehnico economice anexat-oras Sinaia, Jud. Prahova”.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download HOTARAREA NR.146 din 17.12.2014: HCL_146

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.