Administrație Publică

HOTARAREA NR.40 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și transport pe cablu în orașul Sinaia

Văzând raportul întocmit de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație publică locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia prin care propune aprobarea modificării ANEXEI 4 – lista bunurilor de retur la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia

Având în vedere prevederile:
– Legii 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și ale Legii 92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, societate de interes public la care Consiliul Local este unic asociat ;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport de persoane pe cablu ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c” , coroborat cu art. 45 alin. 3,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 – lista bunurilor de retur, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, prin includerea în această listă a terenului din Sinaia, în suprafață de 2525 mp, necesar pentru realizarea de către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondolă Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica, precum și a investiției ce urmează a fi realizată.
ART. 2. Se transmite SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL întreaga documentație aprobată a investiției Telegondolă Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica, (certificat de urbanism, autorizație de construire) cu toate avizele obținute de Primaria Orașului Sinaia până în prezent.
ART. 3. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2008 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2013, referitoare la termenul contractului de delegare, astfel:
Contractul de delegare se prelungește pe o perioadă de 35 de ani.
ART. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de catre SC. Transport Urban SRL. Sinaia.
 

Download HOTARAREA NR.40 din 29.04.2015: HCL_40

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.