Administrație Publică

HOTARAREA NR.41 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9914 din 14.04.2015 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ;
Văzând raportul comisiei de specialitate ;
În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art.36 alin 2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.1

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015 astfel :

BUGET LOCAL

I. VENITURI TOTAL 7.209.000 lei
a)Venituri impozit cladiri persona fizice (07.02.01.01) 700.000 lei
b)Venituri impozit teren personae fizice (07.02.02.01) 265.611 lei
c) Venituri din rambursare TVA (36.02.50) 3.825.099 lei
d) Venituri din vanzari de bunuri (39.02.07) 40.290 lei
e) Subventii din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capital
in sanatate(42.02.18.02) 1.966.000 lei
f) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea
unor Programe de Interes National destinate SD( 42.02.51.02) 412.000 lei

II. CHELTUIELI TOTAL 7.209.000 lei

Cap.51.02« ADMINISTRATIE PUBLICA« 159.000 lei
Titlul II « Bunuri si servicii 159.000 lei

Cap.65.02 « ÎNVĂŢĂMÂNT « 270.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
1. Construire Gradinita cu doua grupe educationale anteprescolare
in cadrul gradinitei Floare de colt,desfiintare corp C 2 a 180.000 lei
2. Dotari Gradinita cu doua grupe educationale anteprescolare
in cadrul Gradinitei Floare de colt 90.000 lei
Cap. 66.02 « SĂNĂTATE « 2.366.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
I. Reparatii capitale Spital Orasensc Sinaia astfel : 2.066.000 lei
1.Reparatii capitale instalatii electrice cladiri Spital Orasensc Sinaia 300.000 lei
2.Reparatii capitale instalatie de alimentare cu apa potabila a tuturor
cladirilor spitalului si a instalatiei termice ACM pentru locatia
principala a spitalului 419.000 lei
3.Reparatii capitale instalatii panouri solare la cele doua locatii
ale spitalului pentru marirea capacitatii de productie si stocare
a energiei la Spitalul Orasensc Sinaia 349.000 lei
4.Reparatii capitale cai acces si imprejmuire Spital Oraensc Sinaia 998.000 lei
II.Construire Spital orasenesc Sinaia 300.000 lei

Cap. 68.02 « ASISTENTA SOCIALA « 412.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
Centrul de zi pentru copii ”Acum au nevoie de noi “ 412.000 lei

Cap. 70.02 “ SERVICII DEZV. PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE ” 2.000.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii 200.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
Remodelare Piata Unirii 1.350.000 lei
Realizarea locuinte soiciale+Retele Aleea Kusadasi Bl.E5 135.000 lei
Dotari, mobilier si echipament specific Muzeu Oras Sianaia 315.000 lei

Cap. 74.02 « PROTECŢIA MEDIULUI « 100.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
Refacere si amenajare canale ape pluviale Platou Izvor 100.000 lei

Cap. 84.02 « TRANSPORTURI « 1.098.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii 141.900 lei
Titlul XII Active nefinanciare
Reparatii capitale strazi 551.100 lei
Masina de maturat spatii stradale inguste, alei, parcuri 405.000 lei

Cap. 87.02 « ALTE ACŢIUNI ECONOMICE « 804.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii 100.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
Achizitie masina de batut zapada 675.000 lei
Amenajare spatii comerciale Esplanada Posta 24.000 lei
Titlul XIII Active financiare
Contributie la constituirea Asociatiei Centrul de Tursim si Promovare Sinaia 5.000 lei
ART.2 – Primarul orasului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Download HOTARAREA NR.41 din 29.04.2015: HCL_41

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.