Administrație Publică

HOTARAREA NR.43 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

privind evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 2,28 ha situat în intravilanul oraşului Sinaia, tarla 16, parcela 117 (zona fostei Cariere)


Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7512/17.03.2015 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 2,28 ha situat în intravilanul oraşului Sinaia, tarla 16, parcela 117 (zona fostei Cariere).
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;
În conformitate cu Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 2,28 ha situat în intravilanul oraşului Sinaia, tarla 16, parcela 117 (zona fostei Cariere), conform planului avizat de OCPI Prahova cu nr. 3031/09.12.2004, anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

Download HOTARAREA NR.43 din 29.04.2015: HCL_43

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.