Administrație Publică

HOTARAREA NR.47 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind încetarea contractului de închiriere nr. 17724 / 08.08.2013, pentru suprafaţa de 70 ha din păşunea alpină a muntelui Furnica şi stâna aferentă


Având în vedere cererea nr. 3824/05.02.2015 a d-nei MOROGAN OANA NICOLETA prin care solicită încetarea contractului de închiriere nr. 17724 / 08.08.2013

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 5767 /16.02.2015, privind situaţia contractului de închiriere nr. 17724 / 08.08.2013, pentru care s-a solicitat încetarea acestuia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu dispoziţiile cap IX, lit. g) din contractul de închiriere nr. 17724 / 08.08.2013;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.3,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă încetarea contractului de închiriere nr. 17724 / 08.08.2013, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și MOROGAN OANA NICOLETA în calitate de locatar (chiriaş), începand cu data de 05.02.2015.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

 

Download HOTARAREA NR.47 din 29.04.2015: HCL_47

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.