Administrație Publică

HOTARAREA NR. 127 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării terenului pădure în suprafață de 59994 mp. situat în extravilanul orașului Sinaia, Tarla 8, parcela PD 61/5, nr. cadastral 23807, Carte funciara nr. 23807

Văzând notificarea nr. 397/31.08.2015 a Societății Profesionale Notariale EQUITAS din Ploiești pentru MSR MIHAI I,  înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr.23723/03.09.2015, prin care se solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru terenul pădure în suprafață de 59994 mp. situat în extravilanul orașului Sinaia, Tarla 8, parcela PD 61/5, nr. cadastral 23807, Carte funciara nr. 23807;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24784/16.09.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art.36 alin 2, litera ”c”, coroborat cu art.45 alin.3 si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării terenului pădure în suprafață de 59994 mp. situat în extravilanul orașului Sinaia, Tarla 8, parcela PD 61/5, nr. cadastral 23807, Carte funciara nr. 23807, la preţul de 16,67 euro/mp., respectiv 1.000.000 euro.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Sinaia, 21 septembrie 2015 

Download: HCL_127_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.