Administrație Publică

HOTARAREA NR.137 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Având în vedere raportul de specialitate nr.29.009 din 30.10.2015 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cumodificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b),coroborat cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b),

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL 492.800 lei
a)Cote defalcate din impozitul pe profit (04.02.01)  47.000 lei

 

b)Venituri din amenzi (35.02) 68.650 lei
c) Venituri din donatii si sponsorizari (37.02.01)                 112.310 lei
d) Venituri din vanzarea unor bunuri (39.07.00)            6.801 lei
e)Venituri Consiliul Judetean ptr. finantare obiectiv de investitii « Spital Orasenesc Sinaia « (36.02.50)        200.000 lei
f)Venituri din Fondul European Agricol (45.04.01)          58.039 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL 492.800 lei

 

Cap. 51.02 » ADMINISTRATIE PUBLICA «   

Titlul II Bunuri si servicii                                                                    

-87.690 lei

-87.690 lei

 

Cap. 65.02 » ÎNVĂȚĂMÂNT «               

Titlul I Cheltuieli salariale

         Titlul II Bunuri si servicii

–          40.000 lei

10.000 lei

-50.000 lei

 

Cap. 66.02 » SĂNĂTATE« 

Titlul XIII Active nefinanciare « Construire Spital Orasensc Sinaia

200.000 lei

200.000 lei

 

Cap. 67.02 » CULTURA,RECREERE,RELIGIE« 

         Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XI Alte cheltuieli –sustinerea cultelor

85.000 lei

80.000 lei

5.000 lei

 

Cap. 70.02 » SERVICII DEZV.SI LOCUINTE «      

      Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Active nefinanciare « Remodelare Piata Unirii  »

      Titlul XVII Rambursari de credite

257.451 lei

557.451 lei

-200.000 lei

-100.000 lei

Cap.83.02 » AGRICULTURA,PISCICULTURA, VANATOARE «     

     Titlul VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (54.04.02 )

58.039 lei

 

58.039 lei

Cap. 84.02 » TRANSPORTURI «     

    Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Active nefinanciare «Amenajare trotuar in consola –Bd.Ferdinand  »

 

20.000 lei

 

20.000 lei

 

 

Cap. 87.02 » ALTE ACTIUNI ECONOMICE «     

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Active nefinanciare «Extindere Refugiu Salvamont  »

 

0 lei

100.000 lei

-100.000 lei

 

Sinaia, 02 noiembrie   2015                                                   

Download: HCL_137_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.