Administrație Publică

HOTARAREA NR.165 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ și Administrație Publica nr. 27947/20.10.2015;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al. 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45, alin.1 si art. 115 alin.1 litera b ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. –  Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe având ca obiect acțiunile introduse împotriva Consiliului Local Sinaia/Orasului Sinaia/Primăriei orașului Sinaia, in Dosarul 1316/310/2015, ce are ca obiect ”Plângere împotriva încheierii de carte funciară (art.52 alin.2, Legea 7/1996).

ART.2. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 10 noiembrie   2015 

Download: HCL_165_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.