Administrație Publică

HOTARAREA NR.169 din 27.11.2015

decembrie 22, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Având in vedere raportul  de specialitate nr.31535 din 25.11.2015  prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015;

În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu

Modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b » si alin.4 lit. a), coroborat cu art.45 alin.2, lit. a) si art. 115 alin. 1 lit. b

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E,

 

 ART.1– Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL 923.000 lei
a)Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi

a hotărârilor judecătoreşti din învăţământ    (11.02.02)

 422.000 lei

 

b)Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale

(11.02.05)

     250.000 lei
c)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor (11.02.06)          1.000 lei
d) Venituri repartizate de Consiliul Judetean pentru finantare obiectivelor de investitii « Reparatii capitale Aleea Pelesului si reparatii capitale trotuare Calea Moroienu » (36.02.50)                250.000 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL 923.000 lei

 

Cap. 55.02 » DOBÂNZI  «   

Titlul III Dobanzi                                                                  

-400.000 lei

-400.000 lei

Cap. 65.02 » ÎNVĂŢĂMÂNT  « 

        Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

422.000 lei

369.000 lei

53.000 lei

Cap. 66.02 » SĂNĂTATE  «   

Titlul XIII Active neficnanciare «Construire Spital orasenesc»                                                                    

-600.000 lei

-600.000 lei

Cap. 67.02 » CULTURĂ,RECREERE,RELIGIE« 

      Titlul VI  Alte Transferuri de capital  51.02.29

      Titlul XIII Active nefinanciare «Spatii de joaca si recreere  »

86.000 lei

36.000 lei

50.000 lei

Cap. 70.02 » SERVICII  DEZV.SI LOCUINTE «      

      Titlul II Bunuri si servicii

         Titlul XIII Active nefinanciare

« Cofinantare blocuri ANL str.intrarea Lalelelor» -295.000 lei

 « Reactualizare plan urbanistic «-  50.000 lei

 « Studii si proiecte «  -200.000 lei   

 « Remodelare Piata Unirii «  -100.000 lei

 « Realizare loc. soc.+Retele Aleea Kusadasi bl.E5» 263.000 lei

 « Achizitionare si instal. echip.de supraveghere »100.000 lei

518.000 lei

801.000 lei

-282.000 lei

 

Cap. 74.02 » PROTECŢIA MEDIULUI «  

    Titlul II Bunuri si servicii

    Titlul XIII Active nefinanciare «Amenajare ape pluviale Platou Izvor « 

90.000 lei

100.000 lei

-10.000 lei

Cap. 84.02 » TRANSPORTURI  «     

    Titlul II Bunuri si servicii

Titlul VII Alte transferuri

Titlul XIII Active nefinanciare

«Masina de maturat spatii înguste alei,parcuri «  133.000 lei

« Amenajare trotuare în consolă –Bd. Ferdinand »  100.000 lei

« Reparatii capitale strazi (Aleea Pelesului) »   200.000 lei

« Reparatii capitale trotuare Calea Bucuresti,Calea Moroieni,Calea Prahovei «  50.000 lei

933.000 lei

420.000 lei

30.000 lei

483.000 lei

Cap. 87.02 » ALTE ACŢIUNI ECONOMICE  «     

    Titlul II Bunuri si servicii

 

-127.000 lei

-127.000 lei

 

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
I. VENITURI :    TOTAL 36.000 lei
a) Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare(43.19.00) 36.000 lei
II. CHELTUIELI :    TOTAL 36.000 lei
Cap. 66.02 » SĂNATATE« 

 Titlul I Cheltuieli de personal

 Titlul II Bunuri si servicii

        

0 lei

350.000 lei

-350.000 lei

Cap. 67.02 » CULTURA,RECREERE,RELIGIE« 

 Titlul I Cheltuieli de personal

 Titlul II Bunuri si servicii

 Titlul XIII Active nefinanciare «Achizitie autoturism »

36.000 lei

30.600 lei

-33.100 lei

38.500 le

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII
I. VENITURI :    TOTAL 0 lei
     a) Subventii de la bugetul de stat pentru proiecte finantate din    FEN postaderare (42.10.39) 20.000 lei
     b) Sume Fond Social European –Prefinantate (45.10.02) -20.000 lei
II. CHELTUIELI :    TOTAL 0 lei

ART.2. – Aproba rectificarea bugetului local cu suma de 1.111.000 lei , conform Dispozitiei Primarului nr.316/13.10.2015.

ART.3. – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_169_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.