Administrație Publică

HOTARAREA NR. 192 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind menținerea tarifelor de închiriere a terenurilor ocupate de spații comerciale

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2014, prin care s-au stabilit tarifele de închiriere pentru terenurile ocupate de spații comerciale, aplicate contractelor încheiate de Primaria Sinaia pentru anul 2015, precum și ale Hotărârii Consiliului Local  nr. 15/57/1996 privind zonarea orașului din punct de vedere comercial ;

Văzând raportul de specialitate nr.32000/02.12.2015 al Broului Monitorizare si Control din cadrul Primăriei orașului Sinaia prin care se propune menținerea tarifelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public sau privat al orașului Sinaia;

În temeiul Legii 215/2011 privind administrația publică locală. Republicată, cu modificările și completările ulterioare , art.36 alin 2, litera ” b”, alin.4 litera ”c”, coroborat cu art.45 alin.2 lit. ”c” si art. 115 alin.1 lit. ”b”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

ART.1.- Aprobă menținerea tarifelor din contractele de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public sau privat al orașului Sinaia, în funcție de zonele de atracție comercială stabilite prin Hotărârea Csonsiliului Local nr. 15/57/1996, după cum urmează:

  1. – zona specială    – pentru activitate comercială :                      15 lei/mp/luna;

– pentru prestări de servicii :                           7 lei/mp/luna;

  1. – zona I :              – pentru activitate comercială :                      14 lei/mp/luna;

– pentru prestări servicii :                                 5 lei/mp/luna;

  1. – zona II :             – pentru activitate comercială :                      10 lei/mp/luna;

– pentru prestări servicii :                               4 lei/mp/luna.

ART.2. – Tarifele stabilite la art.1. vor fi aplicate începand cu 01 ianuarie 2016.

ART.3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_192_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.