Administrație Publică

HOTARAREA NR. 195 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind încetarea mandatului de administrator al SC. Sinaia Forever SRL. al d-rei Staicu Ana-Maria și numirea în funcția de administrator a dlui. Negulescu Cristian Florian 

Având în vedere:

– Hotărârea Consiliului Local nr.131/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL.;

– Hotărârea Consiliului Local nr.107/23.09.2014 prin care d-ra Staicu Ana-Maria a fost numită ca administrator al SC SINAIA FOREVER SRL.;

Luând act de cererea drei Staicu Ana – Maria, administrator al SC. Sinaia Forever SRL.   înregistrată la Primaria oraşului Sinaia sub nr.32763/09 decembrie 2015 prin care face cunoscut că renunţă la mandatul de administrator al Societăţii Sinaia Forever SRL. ;

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “a”, coroborat cu art. 45 alin.2 și art. 115 alin.1 lit. ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă Darea de seama prezentată la încetarea mandatului de administrator al D-rei Staicu Ana – Maria, pentru perioada octombrie 2014 – decembrie 2015.

ART.2. – Începând cu data de 30.12.2015 încetează raportul de administrare a SC SINAIA FOREVER SRL. al d-rei Staicu Ana-Maria, desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr.107/23 septembrie 2014.

ART.3. – Începând cu data de 31.12.2015, se numeşte ca administrator interimar al societatii, dl. Negulescu Cristian Florian, domiciliat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 17, bl.13, et. 2, ap. 10, judeţul Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 275231 eliberată de SPCLEP Sinaia la data de 05.08.2014, CNP. 1810326296558, pentru o perioada de 6 luni.

Administratorul va face toate operaţiunile de îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, obligaţiile şi răspunderile acestuia fiind reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care vor fi menţionate în contractul de administrare/ mandat.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să încheie si să semneze contractul de mandat al administratorului interimar.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_195_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.