Administrație Publică

Impozite și taxe locale: modificările anului 2016

ianuarie 8, 2016

Important: Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2016, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2016, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice, respectiv 10% pentru persoane juridice.

modificari-cod-fiscal-taxe-impozite-l--1024x569Avand in vedere noile reglementari fiscale introduse în legislaţie, vă aducem la cunoştinţă cele mai importante modificări care au intervenit în stabilirea impozitelor şi taxelor locale:

Noul Cod Fiscal – 2016

In Monitorul Oficial nr 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata Legea 227/2015 – Noul Cod fiscal, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, moment in care Legea nr. 571/2003 va fi abrogata. Spicuim cateva schimbari semnificative:

 1. eliminarea taxei hoteliere;
 2. introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit;
 3. consiliile locale pot hotărî acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor;
 4. cladirile clasificate ca monumente de arhitectura NU vor mai beneficia de scutire;
 5. Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile, neîngrijite, situate în intravilan, criteriile de încadrare urmand a fi adoptate prin hotărâre a Consiliilor Locale; situatia efectivă va fi constatata de o comisie de specialitate;
 6. eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat;
 7. clasificarea cladirilor in rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta;
 8. in cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.09% asupra valorii impozabile a clădirii faţă de 0,1% în anii precedenţi;
 9. in cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,1% asupra valorii clădirii, în timp ce la persoanele juridice cota este de 1,2%;
 10. pentru clădirile nerezidenţiale detinute de persoane fizice, valoarea impozabila trebuie stabilita prin raport de evaluare daca aceasta nu a fost construita sau dobandita in ultimii 5 ani;
 11. daca valoarea unei clădiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi calculată, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala;
 12. in cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial;
 13. in cazul persoanelor fizice, daca la adresa clădirii cu destinatie mixta este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;
 14. in cazul în care proprietarul clădirii este o persoana juridica si acesta NU a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%;
 15. impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;
 16. impozitul pe cladiri si pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe clădiri/teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă;
 17. eliminarea prevederii conform careia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;
 18. scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor acționate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;
 19. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform hotărârii consiliului local;
 20. modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia;
 21. Consiliul Local al orasului Sinaia poate majora impozitele locale cu pana la 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;
 22. Incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual cu rata inflatiei, până la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior – nu va mai fi emisa o HG in acest sens.

cod-fiscal-2016-sintezaNoul Cod de Procedură Fiscală – 2016

In Monitorul Oficial nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, moment in care OG 92/2003 va fi abrogata.

O veste buna pentru cei care “uita” data scadenta! Scade majorarea de întârziere pentru neplata la scadenţă (31 martie, respectiv 30 septembrie) a impozitelor!

 1. a) in cazul obligatiilor datorate si neachitate bugetelor locale se datoreaza majorari de intarziere, nivelul acestora scazand de la 2% la 1%/luna sau fractiune de luna;

In continuare, va prezentam modificarile pe care noi le-am considerat a fi cele mai semnificative fata de legislatia in vigoare pana la 31 decembrie 2015:

 1. b) dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute mai sus, prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului;
 2. c) modificarea termenului de prescripţie, in sensul ca acesta începe să curgă de la data de 1 iulie (in loc de 1 ianuarie) a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, ceea ce duce la o extindere a perioadei in care organul fiscal poate efectua o inspectie fiscala;
 1. d) perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior, în condiţiile incadrarii in termenul de prescriptie, pentru toti contribuabilii, nu doar pentru cei mari; prevederea conform careia la contribuabilii care nu intra in categoria celor mari inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor născute în ultimii 3 ani fiscali a fost abrogata;
 1. e) durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală şi poate fi de 180, 90 sau 45 de zile, in functie de categoria de contribuabil la care se refera;
 2. m) contribuabilul are dreptul să îşi prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecţiei fiscale (anterior, termenul era de 3 zile lucratoare);
 3. f) durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele controlului, şi nu poate fi mai mare de 30 de zile;
 4. g) contestaţia formulata se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii (anterior, termenul era de 30 de zile), iar contestatorul poate solicita organului de soluţionare competent susţinerea orală a contestaţiei,

 

Departamentul Taxe și Impozite

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.