Administrație Publică

HOTARAREA NR.1 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.146/2015
privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016

Văzând raportul de specialitate nr.2208/25.01.2016 al Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia ;
In conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
În temeiul Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. 2) lit. “b” si alin.4) lit.c, coroborat cu art. 45, alin. 2 lit.c si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA,
HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.146/2015 privind nivelul majorărilor de întarziere care este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale și neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
ART. 2. – Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2015, pe fiecare rol nominal unic, mai mici de 40 lei, cumulat pentru toate creanțele fiscale datorate și neachitate de fiecare debitor, se anulează.
ART. 3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HCL_nr_1_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.