Administrație Publică

HOTARAREA NR.14 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60/31.03.2006 – aprobarea listei cu evenimentele proprii ale oraşului Sinaia

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 34429/22.12.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.d) si alin.6 lit.a) pct. 1, 4,5 si 6, coroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă modificarea și completarea Anexei 1, la Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 60/ 31.03.2006, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.
ART.3. Împuternicește Primarul Orașului Sinaia să modifice și să completeze Anexa 1 cu evenimente noi care pot apărea pe parcursul anului.
ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
HCL_nr_14_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.