Administrație Publică

HOTARAREA NR.16 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ si Administraţie Publică nr. 31405/24.11.2015;
– Prevederile art. 21 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Prevederile art. 16 alin. (1) ,art. 28 alin. (3) si art. 124 lit. “b” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 ;
– Prevederile art. I alin. (1) si (2), lit. “b” din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative .

In temeiul art. 36 alin. (2) coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se aprobă achiziţionarea directă de servicii juridice externepentru consultant și reprezentare juridica în dosarele :
– 4659/52/2015 având ca obiect suspendarea executării actului administrativ;
– proces cu SC. GEVAS PREST CONSTRUCT SRL având ca obiect contestarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/21.09.2015 si Lista anexă nr. 24301/10.09.2015.
ART.2. – Se mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare .
ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia , prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_16_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.