Administrație Publică

HOTARAREA NR.17 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2016 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare


Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistentǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia, inregistrat sub nr. 1615/18.01.2016;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv art.28 din Normele de aplicare a Legii nr.416/2001;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă Planul de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncǎ, beneficiarilor de ajutor social, prevǎzut în Anexa nr.1, parte integrantǎ la prezentul proiect de hotǎrâre.
HCL_nr_17_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.