Administrație Publică

HOTARAREA NR.18 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2016-2017


Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 2154/25.01.2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr 5556/27.10.2015 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul UAT, în anul școlar 2016-2017 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin (1),(2),(4) si art 61, alin.(1),(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art.19, pct 1, 20 și 22 (4) din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de invatamant particular si confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei școlare de învațământ preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017, aprobata prin Ordinul MECȘ nr. 5556/27.10.2015
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.d), coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115, alin.1, lit.b;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2016-2017, conform Anexei 1 .

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

HCL_nr_18_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.