Administrație Publică

HOTARAREA NR.19 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Privind schimbarea regimului juridic al imobilului construcție ,situat in Sinaia, str.Stânjeneilor, nr.9A, din proprietate publică a orașului, în proprietate privată


Având în vedere raportul Departamentului Juridic, contencios administrativ si administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 33668/15.12.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 – Aprobă trecerea din domeniul public al orașului, în domeniul privat al orașului, a imobilului situat in Sinaia, str.Stânjeneilor, nr.9A.
ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_19_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.