Administrație Publică

HOTARAREA NR.2 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia


În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primariei orașului Sinaia

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .
ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HCL_nr_2_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.