Administrație Publică

HOTARAREA NR.3 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp, aparţinând domeniul privat al oraşului Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A, pentru construire 3 garaje alipite

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 2178 / 25.01.2016 prin care supune analizei concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp aparţinând domeniul privat al oraşului Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A, pentru construire 3 garaje alipite;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.5 lit.a), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b):

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A, în suprafaţă de 223 mp din domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire 3 garaje alipite, astfel:
· Lotul 1 – 74 mp indiviz din 223 mp
· Lotul 2 – 74 mp indiviz din 223 mp
· Lotul 3 – 75 mp indiviz din 223 mp

ART.2. – La licitație pot participa numai ofertanți persoane fizice care au domiciliul în orașul Sinaia și au o proprietate în zona terenului supus licitației.

ART.3. – Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 şi 5.

ART.4. – Preţul de pornire al licitaţiei este de 25 EURO/mp.

ART.5. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

ART.6. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

ART.7. – Împuterniceste Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.
ART.8. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

HCL_nr_3_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.