Administrație Publică

HOTARAREA NR.4 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 36, în suprafață de 1159 mp, nr. cadastral 22188, carte funciară nr. 22188, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 430/07.01.2010, către STĂNCULESCU ANISIA MARIA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 2143 / 25.01.2016 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 36, în suprafață de 1159 mp, nr. cadastral 22188, carte funciară nr. 22188, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 430/07.01.2010.
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Sinaia;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.5 lit.a), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b):

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 36, în suprafață de 1159 mp, nr. cadastral 22188, carte funciară nr. 22188, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 430/07.01.2010, conform HCL 183/2006.
ART.2. – Aprobă vânzarea către STĂNCULESCU ANISIA MARIA, CNP 2521112400356 a terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 36, în suprafață de 1159 mp, nr. cadastral 22188, carte funciară nr. 22188, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 430/07.01.2010, conform HCL 183/2006
ART.3. – Preţul vânzării este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.
ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.
ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.7. – D-na STĂNCULESCU ANISIA MARIA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.8. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

HCL_nr_4_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.