Administrație Publică

HOTARAREA NR.5 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în Sinaia,
str. Garii nr. 6, lot 3


Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2171/ 25.01.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafata de 44 mp, situat în Sinaia, str. Gării nr. 6, lot 3 şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, art. 123, al. 2, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;
În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.5 lit.b), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în Sinaia, str. Garii nr. 6, lot 3.
ART.2. – Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în Sinaia, str. Garii nr. 6, lot 3, conform planului de situaţie din anexa 1.
ART.3. – Pentru terenul menționat la art. 1 se instituie servitutea continuă de trecere pentru utilităţi, viitorul proprietar fiind obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, de natura conductelor de apă, gaz, a canalelor şi a cablurilor electrice subterane şi supraterane, după caz, precum şi a altor materiale şi instalaţii cu acelaşi scop.
ART.4. – Pentru terenul menționat la art. 1 se instituie servitute de reparații in favoarea imobilului din vecinatatea vestică.
ART.5. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.
ART.6. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 50 euro/mp, fără TVA.
ART.7. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.8. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie.
ART.9. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.10. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.11. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_5_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.