Administrație Publică

HOTARAREA NR.6 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 192 mp, situat în Sinaia,
str. Stefan cel Mare nr. 8A

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 33807/ 16.12.2015 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 192 mp, situate in Sinaia, str. Stefan cel Mare nr. 8A, şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Cosiliului Local ;
În temeiul Legii 215/2001, art. 123, al. 2, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.5 lit.b), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 192 mp, situat în Sinaia, str. Stefan cel Mare nr. 8A.
ART.2. – Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 192 mp, situat în Sinaia, str. Stefan cel Mare nr. 8A, conform planului de situaţie din anexa 1.
ART.3. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.
ART.4. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 50 euro/mp, fără TVA.
ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie.
ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.8. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
HCL_nr_6_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.