Administrație Publică

HOTARAREA NR.21 din 29.01.2016

februarie 16, 2016

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia, pentru anul 2016


Având în vedere raportul nr.33.810/16.12.2016 întocmit de Departamentul de Salarizare din cadrul Serviciului de buget, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2016 ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere prevederile art.23 alin.2 lit.”b” din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice ;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera a) coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_21_2016

Last modified: februarie 16, 2016

Comments are closed.