Administrație Publică

HOTARAREA NR.22 din 29.01.2016

februarie 16, 2016

Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice – faza PT + DE – Arhitectura, faza PT + DE – Rezistenta si faza PT + DE – Instalatii, pentru proiectul “REMODELARE URBANA PIATA UNIRII, ORAS SINAIA”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2503 / 27.01.2016 , întocmit de Serviciului Investitii și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza PT + DE – Arhitectura, faza PT + DE – Rezistența și faza PT + DE – Instalații, pentru proiectul “REMODELARE URBANA PIATA UNIRII, ORAȘ SINAIA”;
Conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215 / 2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT + DE – Arhitectură, pentru proiectul “REMODELARE URBANA PIAȚA UNIRII, ORAȘ SINAIA”, în vederea contractării executării lucrărilor.
ART. 2 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT + DE – Rezistența, pentru proiectul “REMODELARE URBANA PIAȚA UNIRII, ORAȘ SINAIA”,în vederea contractării executarii lucrarilor.
ART. 3 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT + DE – Instalații, pentru proiectul “REMODELARE URBANA PIAȚA UNIRII, ORAS SINAIA”, în vederea contractarii executării lucrarilor.
ART. 4 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

HCL_nr_22_2016

Last modified: februarie 16, 2016

Comments are closed.