Administrație Publică

HOTARAREA NR.29 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

            Având în vedere raportul   de specialitate  înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr.6315 din 07.03.2016 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Vazând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Legii 339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 si a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și   completările ulterioare, art.36 alin. 2, litera « b »,coroborat cu art.45 alin.2 lit. a),

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E,

              ART.1– Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL 2.260 lei

 

a)Sume defalcate din TVA pentru depturi stabilite conform Legii 248/2015-stimularea participarii in invatamantul prescolar provenind din familii defavorizate     (11.02.02)  1.560 lei

 

b) Venituri din vanazarea unor bunuri (39.02.07) 700 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL 2.260 lei

 

Cap. 54.02 » EVIDENŢA PERSOANELOR «   

Titlul I Salarii

-54.000 lei

-54.000 lei

         Cap. 61.02 » POLITIA LOCALA « 

Titlul I Salarii

54.000 lei

54.000 lei

Cap. 65.02 » ÎNVĂŢĂMÂNT  «   

Titlul IX- Ajutoare sociale

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita (57.02.03)                                                                  

1.560 lei

1.560 lei

Cap. 70.02.SERV.DEZVOLTARE PUB.SI LOCUINTE

      Titlul II Bunuri si servicii 

      Titlul XIII Active neficinanciare

      Reparatii iluminat public si ornamantal (71.01.30)   

0 lei

8.000 lei

8.000 lei

Cap.84.02 »TRANSPORTURI «

   Titlul XIII Active neficinanciare

 Amenajare trotuare in consola Bd.Ferdinand (71.01.30)

700 lei

700 lei

  

  1. BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
 I. VENITURI :    TOTAL                          0 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL                          0 lei 
Cap. 65.02 » CULTURA,RECREERE RELIGIE «   

Titlul I Salarii

Titlul II Bunuri si servicii

                         0 lei

                  2.000 lei

                 -2.000 lei

       ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL_nr_29_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.