Administrație Publică

HOTARAREA NR.31 din 14.03.2016

martie 29, 2016

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primariei orașului Sinaia
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .
 
ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: HCL_nr_31_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.