Administrație Publică

HOTARAREA NR.32 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi”, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4678/18.02.2016, a d-lui MIHUŢ NICOLAE, prin care se solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi”, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, Nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1;
Având în vedere adresa nr. 149/10.02.2016, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4146/12.02.2016, a Ministerului Culturii, prin care se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale, pentru ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi”, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, Nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1, imobil care se află pe lista monumentelor istorice;
Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 6250 /07.03.2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
Conform art. 4, alin. 4 și art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi” (imobil care se află pe lista monumentelor istorice la poziţia 725, nr. PH – II – m-B-16643), situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1, la preţul de 27.000 lei;
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: HCL_nr_32_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.